Cabramatta Freedom Plaza – 23/7/2017

Cabramatta Freedom Plaza – 23/7/2017

Một vài hình ảnh sinh hoạt trong buổi vận động cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017 – Việt Nam: Con Đường Nhân Bản của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tại Cabramatta Freedom Plaza hôm chủ Nhật 23/7/2017.  Trời trong nắng ấm ngày đông. 7/

admin
admin@humanrightsyouth.org
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.